Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Vodovody a kanalizace

Usnesením č.6/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 13.12.2017 se stanovuje:

Cena vodného a stočného pro rok 2019 Město Pečky:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 15 % (Kč/m3)
Vodné36,50 Kč41,98 Kč
Stočné36,50 Kč41,98 Kč
Celkem
V+S73,00 Kč83,95 Kč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, pokud není instalován vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Zálivkový vodoměr

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace (např. na zalévání zahradní zeleně, popř. napouštění bazénu) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, lze snížení stočného řešit osazením podružného vodoměru. Odběratel může požádat o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody nevypuštěné do kanalizace. Množství odebrané vody naměřené na podružném vodoměru, bude pak podkladem pro výpočet odečtu stočného.

  1. Odběratel požádá provozovatele o snížení stočného, které nebylo odvedeno do kanalizace - formulář.
  2. Dodávku a osazení podružného vodoměru provádějí naši zaměstnanci na základě objednávky odběratele na jeho náklady.

Ceník prací:

instalace vodoměru včetně plombování 1250,- Kč + DPH

Dokumenty ke stažení

Postup pro zřízení nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Průvodce odběratele Pečky

Protokol o zkoušce vody:
Průvodce odběratele Pečky