Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


Sběrný dvůr

pro odkládání nebezpečného odpadu a složek vyseparovaných z komunálního odpadu

Pravidla pro uložení odpadu na Sběrném dvoře

Do Sběrného dvora je možné ukládat pouze odpad povolený v Provozním řádu SD dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Občané, kteří mají trvalé bydliště v Pečkách a Velkých Chvalovicích mohou tento odpad ukládat do Sběrného dvora zdarma. Obyvatelé ostatních obcí a měst musí za odpad zaplatit dle platného ceníku. Uložení odpadu je zpoplatněno i pro podnikatelské subjekty, firmy a OSVČ dle platného ceníku.

CENÍK
Druh odpaduPovolené množstvíPoplatek 1)
Elektrospotřebiče zdarma
Lednice  zdarma
Pračky  zdarma
Bojlery  zdarma
Chladící zařízení zdarma
Sporáky  zdarma
Elektroodpad  zdarma
Baterie  zdarma
Plast  zdarma
Papír  zdarma
Tetrapaky  zdarma
Sklo  zdarma
Železo  zdarma
Oleje  zdarma
Nebezpečný odpad 2 kgdle ceníku
Pneumatiky NELIKVIDUJEMEviz níže *
Stavební suť, zemina0,5 m3 / měsíc2)0,60 Kč/kg
Dřevo  2,50 Kč/kg
Biologicky rozložitelný odpad 2 Kč/kg
Směsný komunální odpad  3 Kč/kg
Objemný odpad 0,53 / měsíc2)3 Kč/kg
Zrcadla  3 Kč/kg
Drátěné sklo  3 Kč/kg

*Občané mají možnost odevzdání použitých pneumatik na místa zpětného odběru umístěná v obci či její blízkosti (typicky v místních provozovnách prodejců pneumatik a automobilů či pneuservisů). Tato místa zpětného odběru musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb. Pokud poslední prodejce není místem zpětného odběru, má za povinnost informovat konečné uživatele o možnostech zpětného odběru.
Konkrétní místa lze najít na: www.eltma.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhrazujeme si právo měnit ceny tohoto ceníku úměrně ke změnám cen vstupů (energie, PHM atd.)
Platnost ceníku je od 1.9. 2020
2) Při větším množství je nutné objednat kontejner.

Odpad, který není povolen ve SD - Kam tento odpad uložit:

 • Eternit - Skládka v Benátkách nad Jizerou
 • Azbest - Skládka v Benátkách nad Jizerou
 • Lepenka - Skládka v Benátkách nad Jizerou
 • Asfalt, živice - Skládka v Benátkách nad Jizerou
 • Materiály obsahující výše uvedené složky - Skládka v Benátkách nad Jizerou
 • Autodíly, autovraky - Autovrakoviště
 • Léky a rtuťové teploměry - Lékárny
 • Kal ze septiků a žump - ČOV

Pokyny pro návštěvníky Sběrného dvora:

 1. Pracovník sběrného dvora provede vizuální kontrolu roztříděného odpadu.
 2. Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod. Toto rozebírání a třídění musí být provedeno mimo areál sběrného dvora z důvodu bezpečnosti.
 3. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů rozděleny na jednotlivé desky.
 4. Pracovník SD může odmítnout přijetí odpadu při nesplnění předchozích podmínek.
 5. Jiné odpady, než povolené Provozním řádem, je pracovník dvora povinen odmítnout přijmout.
 6. Odpad je nutné ukládat do jednotlivých připravených kontejnerů dle pokynů obsluhy SD.
 7. Návštěvníci SD jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
 8. V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
 9. 1/4 hodiny před koncem otevírací doby se sběrný dvůr zavírá a pracovník SD provádí úklid.
 10. V případě porušení pokynů pracovníka SD můžete být vykázáni z prostor sběrného dvora.
DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SBĚRNÉHO DVORA A TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI.
Otevírací doba sběrného dvora v Pečkách:
středa13:00 - 16:00 hod.
sobota08:00 - 14:00 hod.

Tř. Jana Švermy, č.p. 1139, k.ú.Pečky
u areálu ČOV

Karel Černý
zodpovědná osoba sběrného dvora
Tel: 731 462 770
E-mail: cerny@peckesluzby.czSběrný dvůr
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr