Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


Vodovody a kanalizace Pečky

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 29. 11. 2021 bylo schváleno, že od pro rok 2022 bude účtována níže uvedená cena vodného a stočného.

Cena vodného a stočného pro rok 2022:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 10 % (Kč/m3)
Vodné40,00 Kč44,00 Kč
Stočné40,30 Kč44,33 Kč
Celkem
V+S80,30 Kč88,33 Kč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, pokud není instalován vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Zálivkový vodoměr

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace (např. na zalévání zahradní zeleně, popř. napouštění bazénu) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, lze snížení stočného řešit osazením podružného vodoměru. Odběratel může požádat o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody nevypuštěné do kanalizace. Množství odebrané vody naměřené na podružném vodoměru, bude pak podkladem pro výpočet odečtu stočného.

  1. Odběratel požádá provozovatele o snížení stočného, které nebylo odvedeno do kanalizace - formulář.
  2. Dodávku a osazení podružného vodoměru provádějí naši zaměstnanci na základě objednávky odběratele na jeho náklady.

Ceník prací:

instalace vodoměru včetně plombování 1350,- Kč + DPH

Dokumenty ke stažení